AVIS LEGAL

Benvingut a la Web de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L., www.formenteralines.com. Confiem en que la web sigui de la seva utilitat i grat, i gaudeixi de la seva visita a la mateixa. En aquest sentit i amb el fi de proporcionar la màxima seguretat a la nostra Web i als visitants, hem d’establir les següents Condicions d’Ús:

www.formenteralines.com és titularitat de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. (activitat principal: transport marítim de passatgers) amb domicili fiscal en La Savina, Edifici dos Estanques, s/n-07860 Formentera. Illes Balears. Espanya i amb C.I.F. B-16620635. E-mail: direccioncomercial@mediterraneapitiusa.com. Inscrita en el Registre Mercantil. Província registrada: Eivissa 1 mercantil, el tom 100, llibre 100, foli 9, secció 8, fulla IB4584, inscripció 3, data inscripció 14/02/2002.

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES
1.- Les presents Condicions d’Ús de la Web, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posta a disposició de de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. i els usuaris de la Web. Tant la navegació i/o la utilització de qualsevol dels serveis de la Web, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap classe de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús i de les condicions generals de contractació que regeixen la prestació dels serveis ofertats en la Web (Contracte General de Transport), així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Web. En aquest sentit, les presents Condicions d’Ús de la Web junt amb el Contracte General de Transport constitueixen el marc global íntegre en el que han de desembolicar-se les relacions contractuals entre Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L i els Clients en matèria de contractació dels serveis de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. En cas de discrepància entre el Contracte General i el present Avís prevaldrà el primer sobre el segon.
En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Web, procedint a la mateixa.

  1. La informació que apareix en la Web és la vigent en la data de la seva última actualització. Mediterránea La Naviera de Formentera,S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació de la Web, podent limitar o no permetre l’accés a la mateixa.
    No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la Web. No obstant Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.
    Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. es reserva el dret d’actualitzar les condicions generals de transport en qualsevol moment. Tals canvis i modificacions no afectaran als contractes ja perfeccionats entre Mediterránea La Naviera de Formentera,S.L. i els seus clients, sense prejudici de les modificacions que puguin ser pactades de mutu acord i dels suposats de cas fortuït o força major.

3.- Mediterránea La naviera de Formentera, S.L. actua exclusivamente com responsable de la Web en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitut dels mateixos.

4.- Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. podrà interrompre el servei de la Web que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de mode inmediat la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Web o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’oferten que pugui considerar contrària lo expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL
5.- La totalitat d’aquesta Web: textos, imatges, fotografies, marques, gràfics, logotips, icons, botons, arxius de software, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, el seu disseny gràfic (d’ara endavant, els “Continguts”) i codis Font es troba protegida por les lleis sobre Propietat Intel·lectual e Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, menys per ús personal i privat, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la Web.

  1. Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. no garantitza que els contingust siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta Web i dels seus continguts estan sota la responsabilitat de l’usuari.
    Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmisió, còpia, cesió o redifusió, total o parcial, modificació, alteració, adaptació o traducció de la informació continguda en la Web, qualsevol que fosi la seva finalitat i el medi utilitzat per això, sense autorització prèvia de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L.

7.- Mediterránea La Naviera de Formentera,S.L. no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual e industrial o sobre qualsevol propietat o dret relacionat amb la Web, i els serveis oferits.
Cap dels logotips i marques registrades de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. poden utilitzar-se ni reproduir-se sense la nostra autorització prèvia per escrit.

8.- La posada a disposición de tots aquestos elements propietat de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L o de tercers que figurin en la Web no implica, en cap cas, la cesió de la seva titularitat o la concesió d’ un dret d’ús en favor de l’Usuari.
La reproducció de part o de la totalitat del contingut d’aquesta Web en qualsevol forma, inclòs el marc, la creació de qualsevol treball derivat basat en aquesta Web i/o en el seu contingut i la incorporació del seu contingut a altres Webs web, a sistemes de recuperació electrònics o a publicacións estan prohibides.

9.- En el cas de qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produit una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en la Web, haurà de notificar aquesta circumstància de forma inmediata a Mediterránea La Naviera de Formentera,S.L., dirigint-se per escrit amb direcció en La Savina, Edifici dos Estanques, s/n- 07860 Formentera. Illes Balears, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: lopd@mediterraneapitiusa.com, aportant còpia de DNI o altre document identificatiu. Es prohibeix qualsevol intent d’obtenir els continguts de la Web per qualsevol mitjà distint dels que es posin a disposició dels Usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa, sempre que no causin perjudici algú a la Web de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L.

10.- Els usuaris que voluntàriament proporcionen imatges o altra informació gràfica o multimèdia a Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. cedeixen al mateix temps els seus drets de reproducció durant el temps que romangui aquest material en el servidor web. En qualsevol cas, Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L., no contreu cap obligació amb l’usuari repecte a tal informació, reservant-se el dret de suprimir-la en qualsevol moment i sense previ avís.

ENLLAÇOS O LINKS

11.- La Web pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les Webs pertanyents a tercers no han sigut revisades ni són objecte de controls per part de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. En qualsevol cas, no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquestos llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.
Mediterrànea La Naviera de Formentera, S.L. recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquestos llocs.

12.- En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les Webs de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. haurà de comunicar-lo, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

13.- Les comunicacions de Mediterráea La Naviera de Formentera, S.L. a l’ Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la Web. L’ Usuari que contracti serveis a través de la Web haurà de manifestar ser major d’edat conforme a la legislació espanyola i en cas de contractació per menors d’ edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors per poder guadir del servei contractat.

RESPONSABILITATS

14.- Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. no serà responsable directa ni subsidiariament de:
possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’ interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L.; de retards o bloquetjos en l´ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecargues en el seu centre de procesos de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.
Els danys que poguessin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Web.
Els casos en que un tercer, quebrantant les mesures de seguretat establertes, i/o mitjantçant intromissions il·legítimes accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
Els vicis i defectes de tota classe dels continguts trasmessos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.
La licitut, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la Web o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitut. Meditarránea La Naviera de Formentera, S.L. no controla la utilització que els usuaris facin de la Web, ni garantitza que ho facin conforme a lo establert en el present Avís Legal.

15.- A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviades a Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. per mitjà de la Web o en la Web.
De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·ícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Així mateix, s’exonera a Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. de tota responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari como conseqüència d’errors, defectes i omissions, en la informació facilitada sempre que procedeixi de fonts alienes. No obstant, lo anterior, en cap cas es veuran afectats els contractes existents entre Mediterránea La Naviera d Formentera, S.L. i els seus clients excepte en aquells suposats de cas fortuït o força major.


OBLIGACIONS DE L’ USUARI

16.- Amb caràcter general l’ Usuari s’ obliga al complimentar de les presents Condicions d’Ús, així com de complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la Web i obrar sempre conforme a la llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, empleant la diligència adequada a la natura del servei del que gaudeix, abstenint-se d’ utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els bens o drets de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L., els seus proveïdors, la resta d’ Usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui restricció alguna a l’obligació assumida per l’ Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’ apartat anterior, l’ Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts de la Web de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ Ús, obligant-se a: (i) proporcionar veraçment les dades facilitades i a manternir-los actualitzats; (ii) No introduïr, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminación per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atenti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’ honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (iii) No introduïr, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap programa d’ ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en la Web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. de qualsevol Usuari, dels proveïdors de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-lis qualsevol tipus d’ alteració o La Naviera de Formentera el normal funcionament dels mateixos; (iv) a custodiar adequadament el “Nom d’ Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. als Usuaris, com elements identificadors i habilitadors per l’ accés als distints serveis ofertats en la Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’ accés a ells de tercers, asumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’ usuari es compromet a comunicar a Mediterránea La Naviera, S.L., amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robament així com qualsevol risc d’accés al “Nom d’ Usuari” i/o la “Contrasenya” per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través de la Web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de la Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la Web o en la utilització de qualsevol dels serveis de la Web, incloent la utilització en el seu cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vii) No destruir, alterar, utilitzar pel seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L., els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduï, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
17.- Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la Web la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti voluntàriament a l’accedir a la seva web o a la corresponent aplicació mòbil, la qual pot ser consultada en l’ apartat “Política de Privacitat”.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
18.-Les presents Condicions d’ ús han sigut redactades en castellà, no sent vàlida cap versió que pugui trobar-se traduïda en Internet o que proporcioni de manera automàtica un motor de recerca en qualsevol idioma.
Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions d’ Ús de la Web com de les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, tant el Client com Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals d’Eivissa.


CONDICIONS DE CONTRACTE DE TRANSPORT
19.- Els clients que adquireixin un bitllet amb Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. estaran subjetes a les condicions del Contracte General de Transport que estan disponibles en els punts de venda, estacions marítimes i Web de Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. aquí.
Així mateix, es fa constar expressament que Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. és responsable de les transaccions realitzades en la Web així com que la moneda de qualsevol transacció operada amb la Web és l’ Euro.

SEGURETAT
20.- El lloc Web disposa del Certificat SSL (Secure Socket Layer) respaldat per l’entitat Symantec Corporation, amb la finalitat de garantir la seguretat en la transmissió de dades entre el seu navegador i la nostra Web. El servidor segur estableix una connexió de mode que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes RSA amb clau de 256 bytes i tamany de 2048bit, que asseguren que només sigui intel·ligible per l’ordinador del Client i el del Lloc Web.
D’aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garantitza:
Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor del Lloc Web i no a qualsevol altre.
Que entre el Client i el Lloc Web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

21.- Així mateix, Mediterránea La Naviera de Formentera, S.L. manifesta que no tingui accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al medi de pagament utilitzat pel Client. Únicament l’entitat corresponent processadora del pagament té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments.
Per verificar que es trobi en un entorn segur, el Client ha de revisar que la direcció del Lloc Web de verificació comenci per http://. També pot identificar el Lloc Web com segur quan aparegui la icona d’un candenat en la barra de direcció d’ un navegador.

22.-  Per últim, també es pot verificar la presència del certificat SSL comprovant les propietats del Lloc Web en el seu navegador, pel qual haurà de consultar les característiques del mateix.


Image
Image