POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, se l’informa que les seves dades seran tractades per MEDITERRÁNEA LA NAVIERA DE FORMENTERA, S.L. (en endavant MP), com responsable d’aquestos.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzenatge, la modificació, la trasnferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
La finalitat del tractament és la gestió de la reserva pel viatge sol·licitat i la navegació a través del seu lloc Web.
En aquest sentit, les dades de caràcter personal que ens faciliti per la prestació d’ un servei seran les mínimes exigibles per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i pel compliment de les obligacions legals.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la Web www.formenteralines.com, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat. Les dades personals recaptades a través del formulari Web per la petició d’informació tenen com finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.
El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vosté ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

La información emmagatzenada pot ser utilitzada per accions de màrqueting directe offline, sense perjudici del que s’ha exposat en el parràgraf anterior.

FL informa als Usuaris de que les seves dades personals no seran comunicades a tercers, amb l’excepció de que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o si FL considera de bona fe que tal acció és necessària per (a) complir amb les normes legals o cooperar en una acció judicial entaulada contra FL o el lloc; (b) protegir o defensar els drets o la propietat de FL, el lloc o els seus Usuaris, i (c) actuar en situacions d’emergència per protegir la seguretat personal de FL o del lloc o quan la prestación d’ un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el cas d’ impagaments, comunicats mitjançan els procediments i garanties establertes per la normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la correcta prestació dels serveis que manté uns criteris estrictes de selecció a encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades. Les dades recabades podran ser cedides a Administracions Públiques i Forces de Seguretat de l’Estat, sempre de forma justificada i delimitada a la finalitat prèviament definida, dintre de la prestació de serveis acordada.
Les dades recollides es conservaran mentre existeixi un interès mutu, així com sempre que siguin necessàries per complir amb la legislació vigent.

En cas de no facilitar les dades solicitades, FL no podrà gestionar el viatje que solicita.
L’Usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FL de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els Usuaris garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitut, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.


FL l’informa de què, a l’emplenar el formulari de reserva en el nostre lloc Web, la informació personal de l’Usuari que es emmagatzenada en els servirdors de FL inclou el nom i direcció postal completa del mateix, així com direcció de correu electrònic CIF o NIF i número de telèfon.
En cap cas FL emmagatzenarà les dades de targeta de crèdit o altres Mitjans de pagament aportats per l’ Usuari a través del present lloc Web en fitxer de dades propi o pertanyent a terceres parts.

La política de FL amb respecte al correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que siguin d’utilitat a l’Usuari i que aquest hagi sol·licitat rebre. Les úniques comunicacions que rebrà, sense perjudici del seu requeriment en qualsevol procés de perfeccionament de reservar o registre de dades personals, seran les relatives a la confirmació de registre de la seva informació en la base de dades privada de FL, i a la confirmació de la seva reserva una vegada s’ha completat el procés de pagament de garantía de la mateixa.

Comunicacions addicionals podran incloure recordatoris de la seva contrasenya o còpies de solicituts de reserva sota petició. En aquests últims casos aquestes comunicacions responen a processos requerits i iniciats per l’Usuari.

Així, quan l’Usuari realitza una reserva a través de la Web i suministra la seva direcció de e-mail, no serà contactat per e-mail en cap moment acosta d’ofertes i promocions, a menys que així ho hagi requerit de forma explícita durant el procés de perfeccionament de la seva reserva o registre de dades personals.

En el suposat que els serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, FL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per la recollida de les dades personals o, en el seu cas, pel tractament automatitzat de les dades.

FL on respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’el·laboració pròpia i de les que indiquen altres fonts, pel que tampoc assumeix responsabilitat alguna en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.


S’exonera a FL de reponsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FL sempre que procedeixi de fonts alienes a la mateixa.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant un escrit dirigit a FL a través de la direcció de correu electrònic

Lopd@mediterraneapitiusa.com

En cas de considerar que el tractament no s’ajusti a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control www.agpd.es.