CONDICIONS DE TRANSPORT

PRIMERA:
La utilització del títol de transport suposa l’acceptació de les presents condicions generals. S’entén per títol de transport: Bitllet: es refereix al document imprés i/o electrònic vàlid que dóna dret a viatjar en el vaixell, emès per la Companyia o per un agent autoritzat. Targeta d’embarc: s’entén el document en línia expedit o autoritzat per la Companyia o pel seu agent autoritzat imprès pel passatger o pel seu compte amb caràcter previ al transport. El títol de transport nominatiu és personal i intransferible i la seva utilització per persona distinta del titular o posseïdor donarà lloc a les responsabilitats previstes en les lleis. El titular o posseïdor del títol de transport respon de la veracitat de les dades aportades per a la seva obtenció i que apareixen en el mateix. Només embarcaran les persones provistes de títol de transport vàlid (bitllet i/o targeta d’embarc). El passatger haurà de disposar de la documentación exigida per la normativa vigent, que la seva exhibició podrà ser-li requerida pel personal de la Companyia a efectes de verificar el compliment d’aquesta normativa.


SEGONA:
El titular o posseïdor del títol de transport vàlid té dret a ser transportat per la Companyia en el trajecte indicat en el mateix, així com el seu equipatge personal fins un màxim de 20 Kg. per persona i un petit embalum d’equipatge de mà com accesori personal a més de l’equipatge (aquest accesori pot ser un dels que es relacionen a continuació: maletí o bossa de senyora o motxila o cartera petita o ordinador portàtil; a més si viatja amb un nadó es permetirà una bossa per nadó amb el seu menjar, beguda i articles necessaris pel trajecte). Sobre l’excés d’equipatge podrà aplicar-se taxa de recàrrec segons la política comercial vigent en el moment del trajecte. L’equipatge es transportarà en les dependències del vaixell que indiqui la Companyia. La Companyia declina tota responsabilitat pel transport d’objectes valiosos. Està prohibit el transport d’objectes d’il·lícit comerç, així com d’aquells articles i/o mercancies perilloses compresos en el codi I.M.D.G. o qualsevol altra normativa o protocol anàleg o assimilable que sigui aplicable al transport d’objectes pels passatgers.

TERCERA:
El titular o posseïdor del títol de transport vàlid, durant el transport, està emparat pel segur Obligatori de Viatgers. El passatger haurà de comportar-se amb arranjament a les normes de seguretat i policia, tant generals, com del vaixell, no responent la Companyia dels danys o perjudicis causats directa o exclusivamente pel compliment de les normes, regles i ordres de les autoritats competents ni de les imprudències del passatger o incompliment de les normes indicades.

QUARTA:
TARIFA BASIC: És possible modificar la reserva (només la data i l’horari) fins 48 hores abans de la data de viatge, amb un càrrec addicional de €10 per cada adult. Pels canvis contactin amb comercial@mediterraneapitiusa.com . No és possible cancelar la reserva. TARIFA OPTIMA: És possible modificar una sola vegada la reserva (només data i horari) fins 24 hores abans de la data del viatge, sense càrrec addicional. La segona modificació portaria un càrrec addicional de €10 per cada adult. És possible cancelar la reserva fins 24 hores abans de la data de viatge i es reemborsa el 90% del cost del bitllet no utilitzat en el seu cas; no obstant, no es reemborsa l’import del bitllet en cas de cancelació dintre de les 24 hores anteriors la data del viatje. Així mateix, en cas de modificació segons lo senyalat en el parràgraf anterior, no és possible la cancelació.

QUINTA:
En el preu del transport no s’inclou la manutenció ni consumicions a bord.

SISENA:
La companyia es compromet a esforçar-se tot lo possible per transportar al passatger i equipatge de manera confortable, actuant sempre amb diligència raonable. Les hores indicades en els horaris o en qualsevol altre part no es garantitzen ni formen part del contracte. En cas de necessitat la Companyia podrà reemplaçar el vaixell assignat a aquell viatge i/o variar tant el’horari, com les dates del viatge, i en aquest cas el viatger solament tindrà dret, bé al reemborsament del preu, bé a que se li estengui una nova reserva en la primera o succesives dates o horaris, a elecció del viatger, en que existeixin places lliures. Els horaris i itineraris podran patir variacions per averies, cas fortuït o força major. En aquestos casos, la Companyia adoptarà les mesures raonables sota el seu control per posar aquestes variacions en coneixement dels passatgers afectats. En cas de necessitat la Companyia pot fer-se substituir per altre transportista.

SÈPTIMA
En general qualsevol reserva o bitllet amb anada i tornada (d’Horari Tancat, Oferta, o Tarifa Low Cost, per serveis convencionals sota qualsevol denominació) servirà, única i exclusivament per la data i hora indicada, sent necessari fer un canvi de reserva o bitllet per poder utilitzar aquest títol en altra hora o dia, a menys que s’estipuli altra cosa en les condicions particulars de cadascuna de les tarifes. Podran aplicar-se taxes de càrrec als canvis, segons la política comercial vigent en el moment del trajecte, en funció del tipus de transport i/o tarifa que es tracti.

OCTAVA:
No s’admetrà cap reclamació que no vingui acompanyada del bitllet o targeta d’embarc vàlid que quedi en poder del passatger, acceptant-se totes les condicions que figurin en els mateixos o a les que es remeten pel sol fet d’ haver sigut utilitzat com títol de transport. A més, qualsevol reclamació es formalitzarà per escrit, devent presentar-la en el vaixell o en les oficines de la Companyia durant el viatge o al finalitzar el mateix. També es podrà enviar per correu electrònic, juntament amb tota la informació, a la següent direcció: reclamaciones@mediterraneapitiusa.com


NOVENA:
Respecte dels danys patits per l’equipatge, la Companyia solament respon fins la suma màxima que, en cada moment, estipulen les normes marítimes per embalum. Així mateix, la Companyia no es fa responsable en casos d’ oblit o extraviament dels embalums o equipatge dels passatgers.DÈCIMA:
Excepte que en el títol de transport es mostrin altres temps límit, com norma general els passatgers hauran de trobar-se llestos per l’embarc amb antelació mínima de 5 minuts abans de la sortida del vaixell. Aquest temps s’entén com hora límit d’acceptació a l’embarc, això és, el temps mínim d’antelació necessària a l’hora oficial programada de sortida indicada en el títol de transport, abans del límit del qual el passatger ha d’haver sigut admés a l’embarc i estar en possessió d’aquest títol; passat aquest temps límit, l’embarc romandrà tancat. En qualsevol de les situacions de no complir els temps límit mencionats per qualsevol causa aliena a la Companyia, els passatgers perdran automàticament la seva reserva i la Companyia no incorrerà en responsabilitat alguna per la no acceptació del passatger a l’embarc, qui no tindrà dret a la devolució de l’import del títol de transport. En aquest sentit, la Companyia no es responsabilitzarà si el passatger perd qualsevol servei a conseqüència d’haver arribat tard, no estarà obligada ni a retardar cap servei a fi d’esperar a l’arribada del passatger, ni a proveir-li d’un seient en altre servei si el passatger perd el transport.
La Companyia no es responsabilitzarà en cas de pèrdua o robament dels títols de transport i no estarà obligada al reemplaçament o re-emissió dels mateixos ni al reemborsament de l’import pagat. La Companyia pot negar-se a transportar a qualsevol persona que sembli estar sota els efectes de l’alcohol o drogues il·legals o que el seu comportament es consideri una amenaça pel capità, la tripulació o la resta de passatgers. No es reemborsarà el servei en cap d’aquestes circumstàncies.

ONZENA
Per embarcar cada persona haurà de presentar el títol de transport vàlid, poguent comprovar la Companyia la identitat de la persona on el seu nom figuri en el mateix així com les seves circumstàncies personals segons procedeixi mitjançant la documentació personal en vigor corresponent del passatger, idenpendentment de la comprovació que es pugui dur a terme per l’Administració en el seu cas.

DOTZENA
Cap agent, empleat o representant de la Companyia tindrà autoritat per alterar, modificar o fer renúncia de qualsevol de les disposicions d’aquest contracte excepte que tingui facultats o un mandat per prendre en la qualitat del seu lloc decisions amb conseqüències per a la Companyia Qualsevol exclusió o limitació de responsabilitat de la Companyia s’aplicarà i beneficiarà als seus agents, empleats i representants i a qualsevol persona o entitat on el seu vaixell utilitzi la Companyia per al transport i als seus agents, empleats i representants.

TRETZENA
De conformitat amb les condicions legals aplicables, el transport d’animals domèstics es realitzarà exclusivament en els espais dels vaixells habilitats a l’efecte, excepte en els suposats de persones amb deficiències visuales que podran anar acompanyats dels seus gossos- guia, sempre amb arranjament a la seva normativa específica; en aquest cas el passatger haurà d’anar provist dels documents que acreditin el seu dret i dels certificats dels animals prescrits per les Autoritats Sanitàries. La custòdia i manutenció dels mateixos durant la seva permanència a bord serà responsabilitat dels seus propietaris.

CATORZENA
Les condicions generals de transport poden veure’s afectades per les condicionals particulars de les tarifes o ofertes. El titular del títol de transport o passatger ha d’assegurar-se de conèixer les condicions particulars de la tarifa contractada. Per qualsevol altra informació podrà posar-se en contacte amb nosaltres: RESERVES ON-LINE 0034 609 74 10 67
comercial@mediterraneapitiusa.com